arcvision logo

Planlægning

Vores byer er i konstant udvikling, men op­fat­tes af stadig flere som mere og mere frag­men­tariske. Byernes ud­vikling og ud­tryk hænger nøje sam­men med vores tid, vores ind­stilling, vores levevis, vores inspiration og ikke mindst vores stigende accept af individualite­ten.

Det er her landskabs­arkitekturen aktivt kan sætte ind og være et sammen­bind­ende hele – en slags kit mellem de mange for­skel­lig­artede frag­menter og idéer.

Landskabsbearbejdningen og den over­ordne­de plan­lægning fra arcvision kan være med til

 

at skabe sammen­hæng og helhed på en logisk og let­opfattelig måde.

I vores øjne skal byernes udvikling ikke blot tænkes som en ud­videlse af et volumen, men også som en ud­vid­else af mellem­rummene mellem byg­ningerne – der, hvor der er fravær af volumen. Byen er som en levende or­ga­nis­me – en krop, der ikke kan fungere uden blod­årer og livs­vigtige organer (veje, stier, by­parker, torve, pladser mm.).
Denne sym­biose ind­tænkes der­for alle­rede fra plan­læg­ningens start.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314