arcvision logo

Bolig- og kontorbebyggelse

For os er udgangspunktet for udformningen af udearealerne ved bolig- og kontorbebyggelse det enkelte menneske og dets behov for op­levelser i det fri som kontrast til det byg­gede. Ude­arealerne handler ikke bare om det grønne og det levende som kontrast til de døde materialer. Det handler også om om­rådernes karakter og indhold. Målet er at indrette de uden­dørs rum, så de bruges på lige fod med rummene inde i boligen.

Til­gangs­vinklen til de enkelte steder kan være meget for­skellige fra sag til sag, men på teg­ne­stuen lægges altid vægt på den rumme­lige forståelse, ud fra en filosofi om at ”rum”

 

skaber tryghed - og at tryg­hed er ens­be­tyd­ende med op­hold, aktivitet og socialt sam­vær.

En anden af de helt store ud­fordringer i de mange bolig- og kontor­bebyggelser er udnyt­telsen af de store regn­vands­mængder, så de kommer til at bidrage positivt til nær­miljøet og de rekreative om­råder - i stedet for at belaste det offent­lige kloaknet unødigt, som det oftest er til­fældet i dag. Grønne tage, regn­vands­bassiner, fa­skiner og permeable belæg­ninger er gode eksempler på tiltag. Ligesom lokal kom­postering, lokal spilde­vands­rensning og fokus på affalds­sortering kan være med til at gøre en for­skel for miljøet.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314